Are+Truall

Nr.142/27, vol.8, fq.78.  Sip.5,600 m2 e ndodhur ne Mucaj, Tiranë nga kjo truall me sip.5,000 m2, Zk.2726, në pronësi të Tel Mak shpk. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 643,778 Euro.

EPSA