Arë

Nr.142/24, vol.6, fq.198 me sip.950 m2 e ndodhur ne Mucaj, Tirane, Zk.2726 ne pronesi te Tel Mak shpk. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 132,871 Euro.

EPSA