Category Archives: Ankandet e Ardhshme

Apartament

Sip. totale 77 m2, ZK 8522, i ndodhur ne L. Qemal Stafa, Elbasan ne pronesi te Ana dhe Josif Skenderi. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 28,040 Euro. Ankandi do të zhvillohet në datë 21.07.2014 ora 16.00 në adresën Rr.”I Qemali”, Pall.”Fratari”, Tirane.