All posts by Administrator

Welcome to EPSA.alMirësevini në EPSA.al

The company “E.P.S.A” Ltd. (Enforcement Private Service Albania), with head office in Tirana, operates in the Albanian market of the court private bailiff service.

EPSA realizes the execution of all obligations’ types that the article 510 of the Civil Procedure Code qualifies as executive titles: Civil and Penal final decisions; Decisions of the foreign courts as well as of the foreign and domestic arbitration; Notaries Acts containing monetary obligation; Acts on bank’s and non-bank’s loans; Checks and other Acts considered as executive titles (for example: electricity bills, water supply bills, etc.)

EPSA is a juridical entity registered at the National Registration Center NUIS: L02114025E, licensed by the National Licensing Center with License number LN-2062-09-2010, and registered at the Registry of the Court Private Bailiffs in the Ministry of Justice. … (more)

Shoqëria “E.P.S.A” sh.p.k (Enforcement Private Service Albania), me seli qendrore në Tiranë, ushtron aktivitetin në tregun shqiptar të shërbimit përmbarimor gjyqësor privat.

EPSA realizon ekzekutimin e të gjitha llojeve të detyrimeve që neni 510 i Kodit të Procedurës Civile i cilëson si tituj ekzekutiv: Vendimet civile e penale të formës së prerë; Vendimet e gjykatave të huaja si dhe të arbitrazhit të huaj e vendas; Aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla; Aktet për dhënien e kredive bankare dhe jo bankare; Kambialet, çeqet dhe aktet e tjera që konsiderohen tituj ekzekutiv (si p.sh. faturat e energjisë elektrike, fatura e ujësjellësit etj.)

EPSA është person juridik i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NUIS: L02114025E, i licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit me Nr. Licence LN-2062-09-2010 dhe i regjistruar pranë regjistrit të përmbaruesve gjyqësor privat në Ministrinë e Drejtësisë… (më shumë)