Arë

Nr.142/24, vol.6, fq.198 me sip.950 m2 e ndodhur ne Mucaj, Tirane, Zk.2726 ne pronesi te Tel Mak shpk. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 132,871 Euro.